Výběrová řízení

Výběrové řízení na rezidenční místo 2020

MUDr. ZELENÝ s.r.o. vyhlašuje pro pracoviště Gen. Svobody 39, 503 04 Černožice dne 8. 7. 2020
výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:
Všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 7. 2020

Místo pro podání přihlášek: Gen. Svobody 39, 503 04 Černožice nebo mailem na adresu: mudr.jiri.zeleny@seznam.cz

 

K vyplněné přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství,
 • přehled odborné praxe.

Rezidentem pro rok 2020 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1. 7. 2017.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • zájem o práci v oboru VPL (1–10 bodů)
 • zájem o výkon povolání v daném regionu (1–10 bodů)
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL (1–10 bodů)
 • komunikační schopnosti (1–10 bodů)
 • Celkem: (4–40 bodů)

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 • podprůměrné hodnocení (1–3 body)
 • průměrné hodnocení (4–6 bodů)
 • nadprůměrné hodnocení (7–10 bodů)

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).