MUDr. Marie Vyhňáková s.r.o. – výběrové řízení na RM v oboru všeobecné praktické lékařství

MUDr. Marie Vyhňáková s.r.o. vyhlašuje pro pracoviště nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát a Drnovice 102, 679 76 výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek:   od 1. 7. 2021 do 26. 7. 2021

Místo pro podání přihlášek:   nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát

                                               nebo mailem na adresu: ozskunstat@tiscali.cz

K vyplněné přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství,
 • přehled odborné praxe.

Rezidentem pro rok 2021 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • zájem o práci v oboru VPL: 1 – 10 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu: 1 – 10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL: 1 – 10 bodů
 • komunikační schopnosti: 1 – 10 bodů

Celkem: 4 – 40 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

 • podprůměrné hodnocení: 1 – 3 body
 • průměrné hodnocení: 4 – 6 bodů
 • nadprůměrné hodnocení: 7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).