TriannyMed s.r.o. – MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. – výběrové řízení na 1 rezidenční místo 2023 – Pediatrie

TriannyMed s.r.o. – MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.

vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu MZČR a vyhlášky č.186/2009 Sb. pro pracoviště  

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru: Pediatrie

Lhůta pro podání přihlášek:   do 30. 6. 2023

Místo pro podání přihlášek:  
Horníkova 2485/34, 628 00 Brno

nebo elektronicky na adresu:
ordinacebajerova@seznam.cz

Kontakt pro případné dotazy:

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.:
ordinacebajerova@seznam.cz
tel.: 602 817 031

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:

 • Absolventi, absolventky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
 • Lékaři, lékařky ve specializační přípravě v uvedeném oboru s datem zařazení do oboru po 1.7.2017
 • Lékař, který se zaváže v rámci vlastního specializovaného výcviku absolvovat vzdělávací program ve variantě, která zaručuje minimálně 12-ti měsíční praxi u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (viz https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2023/, Vyhláška č.186/2009 Sb.,)
 • osobní dotazník (viz https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2023/, Vyhláška č.186/2009 Sb.,) + 1 fotografie pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců, vydává registrující praktický lékař uchazeče)
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců)
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie
 • neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti – pokud ji získal
 • přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe)

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • osobnostní předpoklady, zájem o práci PLDD (po získání specializované způsobilosti vykonávat povolání lékaře u registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nebo u poskytovatele zdravotních služeb poskytující péči v ambulantní formě v oboru pediatrie) 
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky, ….

Způsob hodnocení uchazečů:

Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo ve škále 1-5, přičemž nejlepší je 1. Komise stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.