STORK MEDICAL s.r.o. – výběrové řízení na RM v oboru všeobecné praktické lékařství

 vyhlašuje výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek:   od 1. 7. 2021 do 15. 8. 2021

Místo pro podání přihlášek: Masarykova 544, 664 61 Rajhrad

                                               nebo mailem na adresu: josef.stork@volny.cz

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:

 • přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,
 • osobní dotazník rezidenta,
 • potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
 • výpis z rejstříku trestů (starší 3 měsíců),
 • přehled odborné praxe.

Rezidentem pro rok 2021 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • zájem o práci v oboru VPL: 1 – 10 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu: 1 – 10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL: 1 – 10 bodů
 • komunikační schopnosti: 1 – 10 bodů

Celkem: 4 – 40 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

 • podprůměrné hodnocení: 1 – 3 body
 • průměrné hodnocení: 4 – 6 bodů
 • nadprůměrné hodnocení: 7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).

Kontaktní osoba: MUDr. Josef Štork, tel.: 721 376 042